statut

Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty”

Rozdział I – postanowienia ogólne

Art.1. Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Karpaty” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym zrzeszeniem przewodników turystycznych w celu wspólnej promocji, szkolenia, poszerzania uprawnień, podwyższania klas przewodnickich, wydawania wewnętrznych materiałów szkoleniowych i świadczenia wysokiego poziomu usług przewodnickich na terenie posiadanych uprawnień, stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadajšcym osobowość prawną.

Art.2. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające cele Stowarzyszenia i zainteresowane jego działalnością.

Art.3. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a jego siedzibą miasto Sanok.

Art.4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

Art.5. Stowarzyszenie używa pieczęci i nazwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art.6. Stowarzyszenie przestrzega przepisów obowiązującej ustawy o stowarzyszeniach.

Rozdział 2 – cele i zasady działania

Art.7. Celem działalności Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” jest:

 1. Wspólne promowanie stowarzyszenia, szkolenie, poszerzanie uprawnień, podwyższanie klas przewodnickich, wydawanie wewnętrznych materiałów szkoleniowych i świadczenie wysokiego poziomu usług przewodnickich na terenie posiadanych uprawnień.

 2. Wypracowanie własnego stroju organizacyjnego wyróżniającego członków Stowarzyszenia spośród innych grup i organizacji przewodników turystycznych.

 3. Stawianie członkom zwyczajnym stowarzyszenia wysokich wymagań etycznych i umiejętności praktycznych niezbędnych do uzyskiwania dobrej opinii na rynku turystycznym, świadczenia usług przewodnickich na wysokim poziomie oraz spełniania wymogów uprawniających do noszenia opatentowanych blach przewodników górskich lub terenowych.

 4. Kreowanie i upowszechnianie wizerunku regionu Bieszczadów, Beskidów Wschodnich i Województwa Podkarpackiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą.

 5. Integracja środowisk przewodnickich, turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Bieszczadów i województwa Podkarpackiego.

 6. Dążenie poprzez swoją profesjonalną działalność do zwiększania liczby turystów odwiedzających region Bieszczadów i Województwa Podkarpackiego.

 7. Wejście do systemu informacji turystycznej „it” i innych systemów informacji turystycznej, a także współudział w tworzeniu i promocji produktów turystycznych.

 8. Współpraca z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i samorządami terytorialnymi pracującymi na rzecz rozwoju regionu Bieszczadów, Pogórza Karpackiego i Beskidu Niskiego, w tym także województwa Podkarpackiego.

 9. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej w regionie.

 10. Tworzenie platformy współpracy przewodników profesjonalistów z podmiotami gospodarczymi turystyki, z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi.

Art.8. Swoje cele Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Karpaty” realizuje poprzez:

 1. Wspólne szkolenia teoretyczne i praktyczne organizowane w ramach Stowarzyszenia doskonalące umiejętności i aktualizujące wiedzę fachową o regionie oraz terenie uprawnień.

 2. Wspólne wydawanie wewnętrznych materiałów (zeszytów) szkoleniowych ułatwiających wykonywanie zadań przewodnika turystycznego podczas świadczenia usług przewodnickich.

 3. Wspólne promowanie Stowarzyszenia w celu upowszechnienia informacji o jego istnieniu i specyfice działalności na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym.,

 4. Wspólne szkolenia i kursy umożliwiające składanie egzaminów państwowych na podwyższanie klas przewodnickich i poszerzanie uprawnień.

 5. Indywidualne świadczenie usług przewodnickich na obszarze posiadanych uprawnień na zasadzie umowy o dzieło bądź umowy zlecenia zawieranych na własną odpowiedzialność z biurami turystycznymi i organizatorami turystyki.

 6. Indywidualne prowadzenie własnej działalności turystycznej zgodnie z obowiązującym prawem.

 7. Indywidualne zaangażowanie w pracy stowarzyszeń, fundacji, lokalnej organizacji turystycznej, jednostkach samorządu terytorialnego itp. służące promocji regionu, stowarzyszenia, rozwojowi turystyki itp.

 8. Indywidualne zaangażowanie w działalności związanej z organizacją targów i wystaw.

 9. Pozyskiwanie nowych członków Stowarzyszenia spośród kadr przewodnickich na zasadzie wprowadzania kandydata poprzez wyrażenie pisemnej opinii o nim przez 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia i przeprowadzenia przez kandydata 1 imprezy szkoleniowej dla członków Stowarzyszenia potwierdzającej jego predyspozycje i umiejętności przewodnickie.

 10. Przeszkolenie członków Stowarzyszenia w zakresie nowoczesnego systemu „it”, tworzenia i promocji produktu turystycznego w celu szeroko pojętej promocji regionu i stowarzyszenia.

Rozdział 3 – członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 9. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

Art. 10. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być przewodnik turystyczny, który:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych

 2. nie jest pozbawiony praw publicznych (osoby fizyczne),

 3. Złożył deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów, podejmowania działań dla ich realizacji i został przyjęty przez Zarząd po spełnieniu wymogów art. 8 pkt. 9 i art. 10 pkt. 5

 4. Posiada aktualne uprawnienia przewodnika turystycznego zgodnie z art. 22 i art. 23 rozdz. 4 Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 z późniejszymi zmianami oraz prawo do używania blach przewodnika beskidzkiego lub terenowego.

 5. Uzyskał pisemną rekomendację 2 członków Stowarzyszenia, przeprowadził imprezę szkoleniową dla członków Stowarzyszenia i uzyskał akceptację 80% członków zwyczajnych w głosowaniu tajnym.

Art. 11. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, uznaje jego statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej lub organizacyjnej.

Art. 12. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia i działalności na rzecz rozwoju turystyki w regionie Beskidów, Karpat lub w województwie Podkarpackim.

Art. 13. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Klubu: zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

Art. 14. Osoba prawna, nie mająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Art. 15. Wpisanie na listę członków i skreślenie z niej następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 16. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

 2. Brania udziału w Walnych Zebraniach, pracach i inicjatywach Stowarzyszenia,

 3. Otrzymywania informacji o działaniach Stowarzyszenia,

 4. Wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia bezpośrednio do organów Sowarzyszenia.

 5. Obrony swoich uzasadnionych interesów przez Zarząd Stowarzyszenie.

 6. Noszenia stroju organizacyjnego przewidzianego dla przewodników turystycznych – członków zwyczajnych Stowarzyszenia i odznaki oragnizacyjnej.

 7. Reprezentowania i promowania Stowarzyszenia podczas wykonywania zadań przewodnika turystycznego.

 8. Korzystania ze wszystkich urządzeń, imprez i form działalności Stowarzyszenia.

Art. 17. Członek wspierający i honorowy ma wszelkie prawa przewidziane w art. 16 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Ponadto członek wspierający i honorowy może nosić strój organizacyjny przyjęty dla członków wspierających i honorowych nie posiadających uprawnień przewodnika turystycznego.

Art. 18. Do obowiązków członka należy:

 1. Przestrzeganie przepisów Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.

 2. Aktywny udział w pracach Stowarzyszenia, a członkowie zwyczajni także w realizacji celów statutowych oraz w szkoleniu specjalistycznym przewidzianym dla przewodników turystycznych.

 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

 4. Noszenie stroju organizacyjnego, własnej odznaki organizacyjnej, odznaki przewodnika beskidzkiego lub terenowego PTTK (przy spełnieniu wymogów uprawniających do ich używania), a także odznak władz państwowych potwierdzających aktualność uprawnień przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek podczas świadczenia usług przewodnickich.

 5. Używania uroczystego stroju organizacyjnego podczas udziału w uroczystościach Stowarzyszenia i reprezentowaniu Stowarzyszenia na zewnątrz w kontaktach oficjalnych z władzami, organizacjami, stowarzyszeniami itp.

 6. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia podczas wykonywania zadań przewodnika turystycznego.

Art. 19. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z chwilą:

 1. Utraty uprawnień przewodnika turystycznego zgodnie z art. 26 i 27 Rozdziału 4 Ustawy o usługach turystycznych (tekst ujednolicony po zmianie ustawy z dnia 28 IV 2000 r. o zmianie Ustawy o usługach turystycznych, Dz. U. Nr 43 poz. 486 z 2000 r.) ze wszystkimi zmianami lub utraty prawa do noszenia opatentowanych odznak przewodnika beskidzkiego lub terenowego PTTK. Zasada ta nie dotyczy członków zwyczajnych, którzy uzyskali godność „członka honorowego” jako czynni przewodnicy turystyczni.

 2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu nie wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 18 przez okres co najmniej roku z tym, że nieopłacenie składek musi trwać z przyczyn nieusprawiedliwionych przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 3. Śmierci osoby będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej.

Art. 20. O posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem będzie skreślenie z listy członków Klubu Zarząd zawiadamia zainteresowanego z 14 – dniowym wyprzedzeniem.

Rozdział 4 – władze i organizacja Stowarzyszenia

Art. 21. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

 2. Zarząd Stowarzyszenia,

 3. Komisja Rewizyjna.

Art. 22. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata i upływa z terminem kolejnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Art. 23. Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia w czasie kadencji maże nastąpić w drodze dokooptowania członka zwyczajnego w następujący sposób:

 1. do Zarządu Stowarzyszenia – jednomyślnie decyzją Zarządu,

 2. do Komisji Rewizyjnej – jednomyślnie decyzją Komisji,

 3. Ilość osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ilości osób pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Art. 24. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, które:

 1. Ustala program działania Stowarzyszenia.

 2. Wybiera Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną.

 3. Rozpatruje sprawozdania z działalności organów Stowarzyszenia.

 4. Udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

 5. Rozpatruje odwołania członków od uchwał organów Stowarzyszenia ich dotyczących.

 6. Uchwala zmiany Statutu i regulaminy Stowarzyszenia.

 7. Określa ewentualne zmiany w statucie Stowarzyszenia.

 8. Podejmuje uchwały stosownie do wniosków Zarządu i członków.

 9. Podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 10. Podejmuje uchwały w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.

Art. 25. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne,

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jako sprawozdawcze raz do roku, a jako sprawozdawczo-wyborcze raz na trzy lata.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

  • z własnej inicjatywy,

  • na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  • na wniosek 1/3 ogółu członków.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art. 26. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków na dwa tygodnie przed zebraniem.

Zarząd Stowarzyszenia

Art. 27. Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Kieruje działalnością Stowarzyszenia, reprezentuje je i działa w jego imieniu.

 2. Wykonuje uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

 3. Uchwala plan finansowy i gospodarki majątkowej Stowarzyszenia.

 4. Zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Uchwala szczegółowe okresowe plany działania Stowarzyszenia i preliminarze budżetowe.

 6. Nawiązuje kontakty i współpracę z władzami, partiami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

 7. Powołuje i rozwiązuje komisje problemowe, zespoły badawcze i inne formy organizacyjne przydatne dla działalności Stowarzyszenia.

 8. Ustala wysokości i zasady wpłacania składek członkowskich.

 9. Prowadzi ewidencję członków, przyjmuje i wyklucza członków Stowarzyszenia w przypadkach przewidzianych w statucie.

 10. Składa sprawozdanie z działalności Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 11. Podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu, obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia.

 12. Podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych niniejszym Statutem.

Art. 28.

 1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi 7 osób wybranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Vice-Prezesów, skarbnika, sekretarza i dwóch członków zarządu ds. szkolenia kadr i promocji.

 2. Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu lub jeden z Vice-Prezesów z Sekretarzem łącznie, a także upoważnieni pisemnie członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 29.

 1. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia zwołuje jego Prezes lub upoważniona przez niego osoba w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał, a także na wniosek dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

 2. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z V-ce Prezesów i Sekretarza.

 3. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z jednym z V-ce Prezesów lub Sekretarzem.

Art. 30. Szczegółowy tryb pracy Zarządu Stowarzyszenia określi regulamin przez niego uchwalony.

Komisja Rewizyjna

Art. 31.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków.

 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

 4. Komisja Rewizyjna działa uwzględniając regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Art. 32. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

 2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

 3. Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 4. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,

 5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem – bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia – działań Zarządu.

Art. 33. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

Art. 34.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.

 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 jej członków.

Art. 35.

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

Art. 36. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5 – zasady wyborcze

Art. 37. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 liczby członków, z wyjątkami zastrzeżonymi niniejszym statutem. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego. O terminie zebrania władz Stowarzyszenia winni być powiadomieni wszyscy ich członkowie listami lub innym przyjętym trybem.

Art. 38. Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Wybrany jest ten członek, który uzyska największą liczbę głosów – za.

Rozdział 6 – majątek i fundusze Stowarzyszenia

Art. 39.

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze, w tym fundusze zebrane dobrowolnie od członków Stowarzyszenia z przeznaczeniem na określony cel statutowy.

 2. Właścicielem całego majątku jest Stowarzyszenie jako osoba prawna.

Art. 40. Na fundusze składają się:

 1. Wpływy ze składek członków,

 2. Dochody z działalności własnej Stowarzyszenia.

 3. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego

 4. Dotacje, darowizny i zapisy przyjęte pod warunkiem, że nie naruszają niezależności stowarzyszenia.

 5. Spadki, zapisy i inne formy ofiarności publicznej.

 6. Fundusze zebrane dobrowolnie od członków Stowarzyszenia z przeznaczeniem na określony cel statutowy.

 7. Subwencje państwowe i społeczne.

Art. 41. Majątek i dochody Stowarzyszenia są przeznaczone na realizację celów statutowych, zgodnie z ustalonym programem działania Stowarzyszenia oraz koszty działalności samego Stowarzyszenia.

Art. 42. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Art. 43. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd Stowarzyszenia.

Art. 44. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają równocześnie dwaj upoważnieni członkowie Zarządu, przy czym wymagane jest łączne działanie dwóch osób, w tym Prezesa lub jednego z Vice Prezesów.

Rozdział 7 – postanowienia końcowe

Art. 45.

 1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków.

 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Art. 46.

 1. Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Karpaty” nie prowadzi działalności gospodarczej.

 2. Wszelkie dobrowolne składki członków lub darowizny przeznaczane są wyłącznie na cele statutowe.

Art. 47. Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jego założyciele posiadający państwowe uprawnienia przewodnika turystycznego stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, a pozostałe osoby członkami wspierającymi.